Zásady hospodaření s prostory MSKS OB (novelizace 2012) Tisk E-mail

Hlavní pravidla

 1. Správce mapy OB je oddíl (klub) OB, který vydal mapu OB s platným evidenčním číslem, prostor mapy mu náleží následující 4 kalendářní roky po vydání mapy.
 2. Na vyžádání obdrží každý oddíl (klub) na Shromáždění MSKS OS kopie map okresů (měř.1:200000). Blokace prostorů OB zakreslí do této mapy orámováním prostoru (nejlépe červeným fixem). K blokaci prostorů doplní:
  • oddíl (klub)
  • rok počátku blokace
  • druh závodu, pro který je prostor určen (např. E,A,B,C, jiné..)
  • jméno žadatele za oddíl (klub), podpis
  a předá (zašle) krajskému kartografovi (nejlépe na Shromadě MSKS OS).
 3. Po předání blokace prostorů OB krajskému kartografovi má oddíl (klub) zablokován označený prostor v roce, ve kterém blokace uvedl a v následujících dvou letech. V případě, že mapa není zhotovena, zablokování prostoru k 31.12. druhého následného roku končí.
 4. Blokace prostoru je platná v případě, pokud si jiný oddíl (klub) nezablokoval stejný prostor dříve.
 5. V případě označení druhu závodu E, A, B platí blokace následující tři roky.
 6. Obnovená (opakovaná) blokace prostoru je jen se souhlasem krajského kartografa (resp. předsednictva MSKS) pouze po přidělení závodu (jakékoliv úrovně) v konkrétním prostoru.
 7. Součet všech požadovaných blokací (průběžně požadovaných) může být maximálně 8.
 8. Označení roku na blokaci prostoru musí být totožná se současným kalendářním rokem s výjimkou měsíce prosinec, kdy lze uvádět na blokaci následující rok.

Případy mapování prostorů (praxe)

 • Oddíl (klub) OB chce mapovat prostor (dosud nezpracovaný) ve svém okrese, kde je více oddílů (klubů): rozhoduje, kdo dřív předá blokaci prostorů a druh závodu.
 • Oddíl (klub) chce mapovat starý prostor (ve svém nebo jiném okrese), který patří jinému oddílu (klubu)(neuběhlo ještě 4 roky od posledního zpracování mapy) : nutná domluva a odsouhlašení daným oddílem (klubem) OB.
 • Oddíl (klub) OB chce mapovat mimo Moravskoslezský kraj, oddíl je povinen toto projednat s oddílem, který je nejblíže uvažovaného prostoru nebo o svém záměru informovat krajského kartografa.

 

Každoročně (na VH-MSK, průběžně na www stránce MSKS) bude zveřejněno:

 1. Vlastnictví prostorů OB v daném roce dle vydaných map OB
 2. Blokované prostory OB v daném roce dle předaných blokací prostorů OB
 3. Přidělená evidenční čísla v daném roce

 

Tyto zásady byly schváleny předsednictvem MSKS OS a platí pro oddíly a kluby v Moravskoslezském kraji od roku 2012.

zpracoval: MUTINA Vlastimil (vmutina@centrum.cz, 725 686 762)

 
© Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů