Z á p i s


z jednání předsednictva Moravskoslezského krajského svazu OB dne 20. 1. 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni : Ing. Binčík, Gavendová, Ing. Hadač, Mgr. Košárek, Kovařík, Kroča,

Ing.Mutina,Rigó, Ing.Vlach1) Dne 14. ledna 2004 odeslána žádost na grant na Nadaci OB do Brna jako příspěvek pro Sportovní centrum mládeže při Moravskoslezském krajském svazu OB.


2) A.Gavendová připraví grant na sponzorování Sportovních her mládeže pro Moravskoslezský kraj.


3) Doporučuje se všem oddílům a klubům OB o podání žádosti na Moravskoslezský krajský úřad na grant na uspořádání závodu - podrobnější informace lze získat u M. Hadače nebo na webové strance krajského úřadu : www.kr-moravskoslezsky.cz


4) Rozdělení funkcí Moravskoslezského krajského svazu OB :

předseda Ing. Hadač Miroslav

sekretář,hospodář Kroča Josef

mapový úsek Ing. Mutina Vlastimil

správa SI Ing. Binčík Milan

STK komise Mgr. Košárek, Rigó Marek

vedoucí SCM Kovařík Martin

sport a mládež Gavendová Anna

metodická sekce Gavendová Anna (trenéři)

Rigó Marek (rozhodčí)

webová stránka Ing. Vlach Oldřich


5) Školení kartografů, rozhodčích a trenérů OB v Moravskoslezském krajském svazu OB se předpokládá

na podzim 2004 (předběžný termín přihlášek je do konce června 2004).


6) Školení rozhodčích všech pořádaných závodů krajského žebříčku 2004 (je povinné) a školení SI se uskuteční v sobotu 27. března v Opavě (Z : M. Binčík)


7) Dne 16.1.2004 byla předsednictvem ČSOB schválena půjčka ve výši 110.000,- Kč pro MSKS OB na zakoupení (dokompletaci) sady 30 ks SI krabiček.


8) Zajištěn nákup 30 ks SI krabiček ve výši cca 87 000,- Kč (bez dopravy) (Z : M.Hadač)


9) Zajistit stojany pro SI - M.Binčík,M.Hadač,J.Kroča,P.Košárek (do 28.1.2004)


10) Zajistit nákup držáků na SI krabičky (M.Hadač)


11) Předložen návrh pravidel pro půjčování a údržbu sady SI - nutno doplnit ceny půjčovného pro závody

mimo MSKS OB (Z : M.Binčík)


12) Webová stránka MSKS OB - začátek provozování se předpokládá od 5. února 2004.13) Mapový úsek :

- dnešního dne předsednictvo zrušilo poskytování dotací na mapy závodů kategorie “B” a vyšší, včetně vícedenních závodů

- trvá povinnost zaslat oblastnímu kartografovi evidenční list o zpracování mapy a 10 ks mapový evidenční list možno vyplnit on-line na stránkách ČSOB - mapová rada , adresa : obmapy.shocart.cz

- po VH MSKS OB; novelizováno vlastnictví prostorů a blokované prostory v roce 2004 (viz příloha).

- na stránkách MSKS OB bude zveřejněno :

evidenční čísla 2004

vlastnictví prostorů 2004

blokované prostory 2004

evidenční list pro stažení

- postupně bude tvořen sborník map OB v elektronické podobě, nutno zaslat soubor ve formátu .bmp v rozlišení 15O dpi

- přihlášky pro školení kartografů (viz výše) zasílat přímo oblastnímu kartografovi

- urgujeme níže uvedené oddíly a kluby OB, aby oblastnímu kartografovi obratem zaslali evidenční listy a mapy za rok 2003 :

AOP ev.listy(4mapy-3dennní)

HAV ev.list a mapy

OOP ev.list a mapy(Sady)

TRC ev.listy a mapy (Cewol 2003)

VOV ev.listy(Koleje 2x)

VRB ev.list a mapy (Sokolská)


14) Termín odvodu registračního poplatku ve výši 200,- Kč za registrovaného člena od DH12 a výše je k 29.2.2004. V případě pozdější registrace je oddíl či klub povinen odvést poplatek ke dni registrace, nejpozději však do začátku přestupního období,tj. do 31.10.2004.

P.S. S potěšením konstatuji, že dne 22. ledna uhradil oddíl OB KYL jako první v MSKS OB částku ve výši 1800,- Kč včetně 2 závodníků kat. DH10, ačkoliv nemusel.


15) Předsednictvo MSKS OB schválilo rozpočet na rok 2004 (dle zápisu z VH MSKS OB) - viz příloha.


16) SK MSKS OB předložila kalendář závodů pro rok 2004 - viz příloha.


17) Předsednictvo MSKS OB uložilo SK připravit návrh na společné závody na Moravě pro rok 2005.


18) Na základě potvrzení STK ČSOB dnem 21. ledna 2004 název Slezská oblast končí a nový název zní: Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu dále jen MSKS OB. Tento název platí včetně soutěžního řádu, prováděcích pokynů, dokumentů týkající se soutěží, mistrovství, dotací, žádostí a jakýchkoliv jiných oficiálních dokumentů.

MSKS OB pořádá Moravskoslezský žebříček (dále jen ) a Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB.

Postupy z těchto mistrovských závodů mají zajištěno jen členové OOB a SKOB působící v rámci MSKS OB, nikoli ABR,KRN,SBR,ZLH (soutěží v Hanácké oblasti).


19) Předsednictvo ukládá J. Sýkorovi zaslat k 1.3.2004 seznam registrovaných členů jednotlivých OOB a SKOB u ČSOB na předsednictvo MSKS OB, dále ukládá oddílu HAV, aby do 3.3.2004 oznámil termín konání KŽ na mapě Švarná Hanka, v opačném případě bude tento závod pořádat oddíl AOP.


20) Příští schůze předsednictva MSKS OB se uskuteční ve středu 3. března od 17 hod.Zapsal : J.Kroča, sekretář MSKS OB