Z á p i s


ze schůze předsednictva MS krajského svazu OB konané 29. června 2004

----------------------------------------------------------


Přítomni : Ing.Binčík,Gavendová,Ing.Hadač,Mgr.Košárek,Kovařík,Kroča,Ing.Mutina,Rigó,Ing.Vlach


1) V úvodu jednání vystoupil předseda krajského svazu M.Hadač a zhodnotil činnost předsednictva za první pololetí 2004 :

- uskutečnění semináře rozhodčích v Opavě

- Olympiáda škol, na kterou byla získána dotace ve výši 18.000,. Kč

- získání dotace ve výši 100.000,- Kč od MS kraje na provoz SCM

- jednání se sponzorem ohledně záštity nad krajským žebříčkem

- předpoklad návratu oddílu KRN do našeho krajského svazu


2) ČSOB, MS krajské sdružení ČSTV, Asociace školských sportovních klubů vypsaly pro letošní rok postupové závody ve Sportovních hrách mládeže MS kraje a Olympiády škol v OB. Okresní resp. místní kola se uskutečnily

ve Frýdku-Místku(SFM), v Opavě (OOP), v Ostravě (AOV),v Třinci (TRI), ve Vrbně (VRB). Celkem se zúčastnilo 570 závodníků -

Ostrava 198, Třinec 158, Frýdek-Místek 121, Opava 68, Vrbno 25.

Krajské finále se uskutečnilo 21. května v Třinci (TRC) za účasti 116 závodníků - MS krajské sdružení ČSTV poskytlo na toto finále dotaci ve výši 18.000,- Kč.

Čerpání dotace :

- doprava závodníků (x bus): 10.908,-

- rozhodčí: 6.300,-(TRC 3000,- AOV 1200,- TRI 900,- BFM 600,- OOP 300,- VRB 300,-)

- poháry (2x): 746,-

_______

17.954,- Kč


A.Gavendová byly pověřena i pro příští rok zajistit organisační stránku uspořádání Sportovních her mládeže a Olympiády škol v OB - z toho důvodu projedná s P.Klimplem možnost ostaršení závodníků o jednu kategorii výše a určí termín konání. Celostátní finále Olympiády škol se uskutečnilo 2. června v Pardubicích - náš MS krajský svaz

zastupovaly družstva základních škol z Ostravy-Hrabůvky a Opavy, které se umístily na 11. resp. 12. místě,což znamená ztrátu 1 postupového místa pro příští rok a dále gymnazia z Třince a Vrbna, které se umístily shodně na 3. místě a tím zůstávají dvě postupová místa i pro příští rok.


3) Valná hromada MS krajského sdružení ČSTV se uskutečnila 31. května v Ostravě - náš krajský svaz OB zastupoval J. Kroča. Přítomni bylo 28 ze 30 zástupců okresních sdružení ČSTV a 26 ze 34 zástupců krajských sportovních svazů.

Jalo hlavní úkoly z jednání VH vyplynuly :

- předložit krajskému zastupitelstvu návrh na ustavení komise k zabezpečení podpory a rozvoje sportu v MS kraji

- projednat vyhodnocení postavení krajského sdružení v rámci ČSTV s příslušnými návrhy a opatřeními

- krajské sportovní svazy a okresní sdružení ČSTV do 31. 10. 2004 vyhodnotí přínos a postavení krajského sdružení ČSTV pro rozvoj sportu v MS kraji


4) Zhodnocení závodů jarního krajského žebříčku :

- závody proběhly (kromě SSU) bez větších zádrhelů, nebyla zrušena žádná kategorie

- bylo vidět snahu všech pořádajících OOB a SKOB uskutečnit závod na solidní úrovni

- ne všechny OOB a SKOB odeslaly včas rozpisy závodů k odsouhlasení STK a rovněž tak nebyly včas rozeslané výsledky

- oddíl HAV uspořádal Mistrovství MS kraje na klasické trati sice v pěkném prostoru, ale kvůli zákazu dopravy

autobusům do místa shromaždiště byla účast závodníků poměrně malá (cca 200) a tak je otázkou, zda nemohl pořadatel situovat shromaždiště na vhodnějším místě

- STK rozhodla z důvodu znevýhodnění závodníků při 3. KŽ (SSU) o zrušení tohoto závodu v jarním KŽ

- doporučuje se pořadatelům umístit u kontrol terčíky s informaci k čemu daná kontrola slouží, že je monitorována a termín konání závodu

- zástupce MOV poukázal na vandalské chování některých závodníků ve shromaždišti při 5. KŽ, kdy SK zaplatil způsobenou škodu ve výši 1500,- Kč

- zajistit možnost rozeslání rozpisů hromadně na všechny OOB a SKOB

- zajistit na stránce MSKS OB odkaz na protokok závodu

- zajistit evidenci neregistrovaných na závodech MSKS OB a jejich postizích, Jiří Sýkora dodá seznam dodatečně registrovaných a odvede na MSKS OB finance na zakoupenou sadu SI

- návrh na zavedení registračního resp. soutěžního poplatku ve výši 10,- až 20,- Kč od příštího roku

- k zaplacení úvěru od ČSOB chybí v rozpočtu 11.600,- Kč - tento rozdíl je nutno uhradit z jiných zdrojů


5) Zhodnocení soustředění SCM :

Vedoucí SCM M. Kovařík provedl zhodnocení obou soustředění ve dnech 29.4. a 2.5.2004 v Lomech u Kunžaku a ve dnech 11.-14.6.2004 v Radvanicích - velmi kvalitní soustředění, ketrá dala možnost startu a získání cenných zkušeností na velkých závodech naší o-mládeži. Nyní nabyté zkušenosti je potřeba uplatnit na závodech vyššího stupně. K dnešnímu dni ještě nebyla našemu krajskému svazu převedena dotace z MS kraje ve výši 100.000,- Kč,

v současné době se provoz SCM hradí z rozpočtu MSKS OB - dosud chybí podpis hejtmana MS kraje na smlouvě.

Další soustředění SCM se uskuteční ve dnech 17. - 19.9.2004 a 3.10. účast na M ČR družstev žactva.


6) Čerpání rozpočtu MSKS OB ke 30.6.2004 :

Vydání :

nákup SI 97.189,- Kč

nákup baterií do SI 1.900,-

schůze Př MSKS OB(3x) 1.990,-

Valná hromada MSKS OB 1.809,-

diplomy pro přeb.závody 1.071,-

odměna sekretáře 2.400,-

zpracování jarního KŽ 2.000,-

provoz SCM 1.500,-

razítko MSKS OB 270,-

Příjmy :

soutěžní poplatek 98.400,-

odvody ze závodů KŽ 1.344,-

zapůjčení sady SI 500,-

úhrada za poškození držáků SI 350,-


7) Mapový úsek :

- dodatečný požadavek o dotaci na mapy od TRI bude uhrazen z rezervy dotací na mapy 2004 ve výši 4.000,- Kč

- urgence vyplnění evidenčních listů ON-LINE na stránkách mapové rady ČSOB za rok 2003 :

OOP – mapa Sady + zaslání 10 ks map

TRC - mapa Špitál

Na neplnění povinností bude přihlíženo při dotacích na mapy v následujících letech.

- požadavek na vyplnění evid. listů za rok 2004 :

BFM Roveňák SOP Klokoč-jih + zaslání map

SFM Dobrá + zaslání map


8) Přidělování závodů ŽB Morava a závodů pro více oblastí :

Pro rok 2005 jsou určené tyto závody pro více oblasti :

Brněnská oblast – 14. nebo 21.3., Zlínská oblast – 9.4., Moravskoslezská oblast – 23.4., Hanácká oblast – 28.9.

STK MSKS OB zajistí termíny závodů KŽ tak, aby nekolidovaly s těmito termíny.

Pro rok 2006 obdrží každá oblast 1 termín pro pořádání společného závodu. Pro závody ŽB Morava je návrh,že oddíly budou hlásit žádosti o pořádání těchto závodů STK dané oblasti a ta bude dále tyto závody prosazovat

v komisi pro závody ŽB Morava.


9) Výběrové řízení na závody KŽ MS kraje v roce 2005 :

Předseda STK P. Košárek vydal podmínky pro výběrové řízení s tím, že v 1. kole jsou uvedené přeborové závody,

tj. klasika,krátká trať,dlouhá trať, sprint,štafety,noční OB (tyto závody jsou zároveň závody KŽ), ve 2.kole pak

samostatné závody KŽ. Předpokládá se znovu jarní a podzimní KŽ v počtu á 8 závodů. Termín přihlášek na závody 1. kola je do 31.10.2004.

Př MSKS OB zvažuje návrh,aby od příštího roku byl zrušen příspěvek na mapu a zavedeno vyplacení příspěvku za kvalitu závodu jako při závodech ŽB – jako základ se vezme hodnocení ČSOB s tím, že každý člen předsednictva

je povinen toto hodnocení prostudovat a připravit svůj návrh.


10) Termíny školení :

ČSOB : 5.-7.11. seminář kartografů(Jičín), 19.-21.11. seminář T,R(Seč)

MSKS OB : 30.-31.10. školení kartografů 6.-7.11. školení R,T

M.Binčík zajistí ubytování pro účastníky školení včetně jídla a následně definitivně potvrdí resp. upřesní termíny konání výše uvedených akcí MSKS OB.
Zpracoval : J. Kroča, sekretář MSKS OB