Z á p i s

z jednání předsednictva Moravskoslezského krajského svazu OB konaného
dne 3. března 2004
      =========================================================

   Přítomni : Ing. Binčík, Gavendová,Ing. Hadač, Jakobi,
        Mgr. Košárek, Kovařík, Kroča, Ing. Mutina,
        Rigó, Sýkora


1) Granty nadace OB a MS kraje
------------------------------
a) Dopisem ze dne 6. února nám bylo sděleno, že nebyla přijata naše žádost 
  na přidělení nadačního příspěvku pro SCM na rok 2004.
b) Pokud jde o žádost na přidělení grantu od MS kraje, tato byla postoupena 
  mezi posledních 160 žádostí (z několika set)

2) Sportovní centrum mládeže
----------------------------
Toto bude provádět sportovní činnost jako celek, tj. včetně žákovského družstva
DH 10 až DH12, takže v současné podobě zahrnuje závodníky DH10 až DH18.
Na krytí provozních nákladů spojených s činnosti SCM byla vedoucímu centra 
schválená částka pro rok 2004 ve výši 3.000,- Kč.

3) Ocenění trenéra
------------------
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem MS kraje navrhují 
ocenit nejúspěšnější trenéry, cvičitele a činovníky za rok 2003 - předsednictvo
dnešního dne schválilo návrh na ocenění Anny Gavendové za její velmi významný 
podíl na rozvoji OB v našem kraji.

4) Sportovní hry mládeže
------------------------
Podrobné informace o této akci podala A.Gavendová - doporučuje se skloubit 
tuto akci spolu s Olympiádou škol a uspořádat závod v jednom termínu. Okresní 
kolo uspořádají tyto oddíly : AOV,HAV,ODR,OOP,SFM,VRB. 
Poháry a medaile dodá Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV - návrh 
na uspořádání nutno odevzdat nejpozději do 20. března, předběžný rozpočet 
stanoven na 64.000,- Kč Z : A.Gavendová
O pořadateli krajského kola bude rozhodnuto v nejbližší době.
Podrobné informace o akci Olympiáda škol budou uvedeny na webové stránce .

5) Výpočet krajského žebříčku OB
--------------------------------
Zpracování krajského žebříčku bude i nadále zajišťovat Z. Jakobi 
a to : jednotlivci a družstva jako dosud, štafety pak dle SŘ MSKS OB.
Odměna za zpracování KŽ pro rok 2004 činí 4.000,- Kč.

6) Školení rozhodčích a SI
--------------------------
Školení se uskuteční v sobotu 27. března v Opavě - pozvánky již byly rozeslány 
na všechny OOB a SKOB.

7) Školení kartografů a trenérů
-------------------------------
Předpokládá se účast Z. Lenharta jako lektora na školení kartografů pro cca 25 
osob jako dvoudenní (září, říjen) a začátkem listopadu pak školení trenérů,
rozhodčích a stavitelů tratí.

8) Informace o SI
-----------------
M.Hadač informoval přítomné o nákupu sady SI pro potřeby našeho krajského svazu 
- zakoupeno 33 ks SI v ceně 78.595,09 Kč.
Další poplatky : 
	DPH			17.408,-
    	převod EUR na Kč	  785,95 
	zpracování TCP		  400,-

Celkové náklady činí 		97.189,04 Kč.

Stojany spolu s držáky pro SI zapůjčí oddíl VRB na dva roky bezplatně - jako 
protislužba bude oddílu VRB zapůjčena bezplatně sada SI na 2 závody.

M. Hadač sdělil informaci o poškození krabiček SI oddílem SOP - vzniklou škodu 
uhradí SOP v plné výši.

9) Pravidla a podmínky půjčování sady SI
----------------------------------------
M.Binčík seznámil přítomné s výše uvedenými dokumenty, tyto byly po diskusi 
schváleny v definitivní podobě.
Jedná se o : 
  1) Podmínky půjčování soupravy SPORTIdent MSKS OB pro rok 2004.
  2) Pravidla a předávací protokol pro použití systému SPORTIdent pořadatelem 
    krajského žebříčku.

10) Mapový úsek
---------------
a) Novelizace vlastnictví prostorů od roku 2004
 - zkrácení vlastnictví na 3 roky
 - na žádost o blokaci prostoru uvést termín konání závodu
 - obnovená (opakovaná) blokace jen se souhlasem předsednictva MSKS
 - zaslat kopii přihlášky do výběrového řízení o pořádání závodů B a vyšších oblastnímu kartografovi

b) Urgence :
Doposud nezaslali evid. listy a mapy (10 ks) za rok 2003 :
	HAV	ev. list a mapy
	OOP	ev.list a mapy (Sady)
	TRC	ev.list a mapy (Cewol 2003)
	VOV	ev.listy (Koleje 2x)
Zaslat urychleně oblastnímu kartografovi!!	

c) Dotace 2004 
Požadavky :	
  SOP	Klokoč-jih	6  km2		přiznáno :	6000,-
  SOP	Afrika		1  km2				  0,-
  SOP	Tyršák		0,3 km2				  0,-
  ODR	Hrabětice	3  km2				4000,-
  BFM	Roveňák		2  km2				3000,-
hodnocení map 2003:					2000,-
rezerva:						4000,-
pro přerozdělení:					4850,-

d) Z roku 2003 zůstává dotace na mapu Bludiště (AOP) ve výši 3000,- Kč.

11) Dokumenty MSKS OB
---------------------
Dnešního dne bylo schváleno definitivní znění Soutěžního řádu MSKS OB a Prováděcích 
pokynů k SŘ - oba dokumenty budou umístěné na webové stránce. 
Upozornění : Závodník od kat. DH 12 a výše, který neuhradil poplatek 200,- Kč 
pro MSKS OB (avšak může být registrován u ČSOB) uhradí pořadateli krajského 
žebříčku dvojnásobný vklad - pořadatel pak toto navýšení je povinen odvést 
na MSKS OB.

12) Registrační poplatek
------------------------
Tento registrační poplatek ve výši 200,- Kč byl schválen za účelem získání 
finančních prostředků pro zakoupení sady SI pro potřeby našeho krajského svazu OB.

K dnešnímu dni zaslaly OOB a SKOB tyto částky :

	AOP	7200,-		BOV	2000,-
	AOV	5000,-		ODR	3800,-
	BFM	4400,-		SOP	5500,-
	KYL	1800,-		VRB	9600,-
	MOV	8400,-		TRI	11800,-

13) Různé
---------
a) Předsednictvo MSKS OB zajistí seznam firem (tiší sponzoři) podporující 
  OB v našem kraji.

b) M.Hadač byl předsednictvem pověřen jednáním o prodeji krajského žebříčku OB.

c) M.Hadač jednal s předsedy Valašské a Hanácké oblasti ohledně společných 
  závodů krajského resp. oblastního žebříčku v roce 2005. S Valašskou oblastí 
  již došlo k dohodě, v dalším jednání s Hanáckou oblasti byl pověřen P. Košárek.

d) K 29. únoru se registrovalo 17 OOB a SKOB s 516 závodníky, z toho 474 členů 
  by mělo uhradit registrační poplatek 200,-. Kč, tj. celkem 94.800,-Kč.
  Upozornění : OOB a SKOB uhradí tento reg. poplatek i v průběhu roku 2004 
  v případě nových členů.

e) M.Hadač zpracuje kalkulaci na zhotovení diplomů pro přeborové závody MSKS OB 
  a předá ke schválení předsednictvu.

f) Vyhlášení výsledků Mistrovství MSKS OB na klasické trati (pořadatel SSU 
  dne 24.4.) bude provedeno při závodě MOV dne 8. května.

g) Sportovní klub KAHO Krnov (DKR) oznamuje, že ke dni 29. února 2004 ukončil 
  činnost.