Jednání Moravskoslezského krajského svazu orientačního běhu
Z á p i s

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OB dne 10. ledna 2004

   Přítomni : zástupci oddílů a klubů OB
    Jan Peřinka	AOP
	Josef Zajíc ml.	AOV
	Vlastimil MutinaBFM
	Zdeněk Juračka	HAV
	Jiří Sýkora	JAM
	Tomáš Pavelek	KOP
	Milan Binčík	KYL (plná moc)
	Josef Juřeník	MOV
	Marek Rigó	ODR
	Eva Kociánová	OOP
	Karel Jurčák	SOP
	Anna Gavendová	TRI
	Oldřich Vlach ml.VOV
	Pavel Košárek	VRB

	další účastníci :		
	Miroslav Hadač	AOP
	Josef Zajíc st.	AOV
	Zdeněk Jakobi	HAV
	Josef Kroča	MOV
	Miloš Rychlý	OOP
	Martin Kovařík	TR

   Nepřítomni : BOV, DKR, HOB, SFM, TRC


1) V úvodu jednání Valné hromady bylo schváleno :
- mandátová a volební komise ve složení Marek Rigó a Milan Binčík
- jednací a volební řád
- počet členů nového předsednictva a to 9
- délku funkčního období nového předsednictva v délce 4 roky
- doplnění programu o schválení rozpočtu MSKS na rok 2004 a kalendáře závodů OB na rok 2004

2) Zprávu o činnosti MSKS v roce 2003 přednesl Zdeněk Jakobi a zprávu o čerpání rozpočtu MSKS 
  v roce 2003 přednesl Josef Kroča (viz příloha).

3) Zprávy jednotlivých úseků :
STK (Zdeněk Jakobi) :
- žádný závod nebyl zrušen
- výsledky na webové stránce umístěné nejpozději v pondělí po víkendovém závodě
- systém závodu štafet dle SŘ ČSOB

Mapový úsek (Vlastimil Mutina) :
- provedena rekapitulace vydaných map ve SO v roce 2003 s požadavky předání evid. listů 
 a map od AOP,HAV,OOP,TRC,VOV,VRB
- rozlišení druhu mapy na mapě musí být dle Směrnice ČSOB (nejvíce používané) takto :
	Z - OŽ a nižší
	E - E, A, B
	P - sprint
	V - výukové a náborové mapy

- evidenční čísla pro rok 2004 :	
 AOP	04/08/01 - 09
 MOV	04/08/10
 ODR	04/08/11
 BFM	04/08/12
 AOV	04/08/13
 TRI	04/08/14
 SOP	04/08/15,16,17

- finance : byly proplaceny všechny požadované mapy kromě mapy Bludiště (AOP) ,
  tato bude uhrazena po uspořádání závodu OŽ 2004 (3.000,- Kč)

- žádosti o dotace předat do konce února 2004!!

- předložené vlastnictví prostorů a blokované v roce 2004 : po VH budou novelizovany a umístěny 
 na webovou stránku MSKS i s plány mapování (mapky pro zákres plánů mapování)

- odsouhlaseno zrušení vydávání sborníku map MSKS v písemné podobě - bude nahrazeno 
 elektronickou podobou na webové stránce MSKS OB

Talentovaná mládež (Martin Kovařík) :
- účast 24-31 osob na soustředěních 
- výsledky žákovského družstva na M ČR oblastních výběrů žactva
- poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu soustředění
- přihláška SCM na grant u nadace OB

Registrace (Jiří Sýkora) :
- registrace na sezónu OB 2004 se uzavírá k 29. únoru
- poplatek je 20,- Kč za závodníka
- závodní registrace v roce 2004 proběhne stejně jako v minulých letech přes oblasti
- o registraci závodníka žádá oddíl, v žádosti nutno uvést :
	přijmení,jméno
	datum narození ve formátu "rrmmdd"
	poslední platné registrační číslo závodníka
- soutěž nebo závod,kde závodník získal požadovanou licenci

4) Volba nového předsednictva MSKS OB proběhla tajným hlasováním s tímto výsledkem :
			Hadač Miroslav		14 hlasů	AOP
			Kroča Josef		14 hlasů	MOV
			Mutina Vlastimil	14 hlasů	BFM
			Binčík Milan		13 hlasů	OOP
			Rigó Marek		13 hlasů	ODR
			Košárek Pavel		12 hlasů	VRB
			Kovařík Martin		12 hlasů	TRI
			Vlach Oldřich ml.	10 hlasů	VOV
			Sýkora Jiří		8 hlasů		OOP
			Gavendová Anna		6 hlasů		TRI
			Kociánová Eva		4 hlasy		OOP
			Trojek Jakub		3 hlasy		TRC

5) Zkompletování stávající sady SI - k tomuto tématu vystoupil Mirek Hadač s tím, že je 
   nutné zakoupit 30 ks SI.
  Z toho důvodu byla schválená částka ve výši 200,- Kč za registrovaného člena OB 
  v roce 2004 od kat. DH12 a výše.

6) Stanovení výše vkladů na závodech OB MSKS v roce 2004 :
	  -schválená stejná cena pro všechny druhy závodů Ob
	  -schválená výše vkladu 30,- Kč pro žactvo a příchozí a 40,- Kč pro ostatní

7) Valná hromada schválila čerpání rozpočtu MSKS v roce 2004 tak, že 50% dotace ČSOB 
   půjde na činnost a 50% na mapový úsek.

8) Valná hromada schválila usnesení - viz příloha.

Zapsal : J. Kroča

  
Usnesení Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OB 2004

Valná hromada v úvodu jednání schválila program VH, jednací a volební řád VH, 
mandátovou a volební komisi.

Valná hromada vzala na vědomí :

a) Zprávu mandátové a volební komise o počtu zástupců oddílů a klubů OB - z celkového 
  počtu 19 OOB a SKOB bylo přítomno 14 (73,7%).

b) Zprávu o činnosti MSKS v roce 2003.

c) Zprávy jednotlivých úseků a to :
	STK
	mapový úsek
	registrace
	talentovaná mládež

Valná hromada schvaluje :

a) Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2003.

b) Počet členů nového předsednictva a to 9.

c) Délku funkčního období na 4 roky.

d) Zkompletování sady SI zakoupením 30 ks SI ke stávajícím 16 ks SI.

e) Uhrazení částky 200,- Kč za každého registrovaného člena ČSOB od kat. DH12 a výše.

f) Stejnou cenu vkladu pro všechny druhy závodů OB a to 30,- Kč pro žactvo a příchozí,
40,- Kč pro ostatní.

g) Rozdělení dotace ČSOB na 50% na činnost a 50% na mapový úsek.

Valná hromada ukládá předsednictvu MSKS dopracovat podrobný rozpočet na rok 2004 
a současně i dokumenty MSKS OB.


Ostrava, 10. 1. 2004
Z á p i s

z jednání předsednictva Moravskoslezského krajského svazu OB dne 10. ledna 2004
Přítomni : Binčík,Gavendová,Hadač,Košárek,Kovařík,Kroča,Mutina,Rigó,Sýkora,Vlach


1) V úvodu jednání se vzdal mandátu člena předsednictva Jiří Sýkora. Předsednictvo bylo 
   doplněno dalším kandidátem ve volebních výsledcích. Devátým členem předsednictva 
   se stala Anna Gavendová.

2) Předsedou nového předsednictva MSKS OB byl jednomyslně zvolen Miroslav Hadač.

3) Termín příští schůze předsednictva byl dohodnut na úterý 20. ledna od 17 hod. na kolejích 
   VŠB v Ostravě-Porubě.
   Úkoly pro tuto schůzi :
	- připravit převzetí webových stránek MSKS		Z: M.Binčík
	- připravit rozpočet a zaslat e-mailem všem členům předsednictva Z:J.Kroča
	- STK : připravit SŘ,kalendář závodů OB,prováděcí pokyny soutěží MSKS k od-
	 souhlasení		Z:P.Košárek
	- odeslat žádost o grant pro SCM na nadaci OB do 15. ledna	Z:M.Kovařík
	- zajistit nákup 30 ks SI včetně jeho financování	Z:M.Hadač
	- připravit formuláře na granty	Z:M.Hadač

4) Bylo konstatováno, že výpočet krajského žebříčku bude nadále provádět Z. Jakobi 
   a registraci závodníků J. Sýkora (kontakt : sykora.maps@seznam.cz, tel. 737185445)

5) Nové předsednictvo MSKS OB vyslovuje poděkování všem členům bývalého před-
  sednictva a to : Anna Gavendová, Zdeněk Jakobi Josef Kroča, Vlastimil Mutina, Marek Rigó, 
  Jiří Sýkora, Josef Zajíc za práci, kterou vykonávali pro Slezskou oblast.

Zapsal : J. Kroča