Přiznání poplatku za pořádání závodů 20051/  	Částka za pořádání závodu bude přiznána po splnění:

a/	vyplnění ev.listu (písemně s předáním kraj.kartografovi /KK/ nebo na www-stránce map.rady ČSOB)
b/	předání 12 ks map KK	(10 ks jde do Prahy, 2ks pro KK)
c/	předání bit mapy do el.sborníku na www-stránce MSKS (Vlachovi)

	Vše kontroluje KK a předává informace hospodáři (Kroča) - komu proplatit
Termín plnění: 31.12., po tomto termínu finance (poplatek za pořádání) propadá 


2/	Případné krácení dotace  - mapa musí být v souladu se 
Směrnicí pro tvorbu a evidenci map OB z roku 2001

sankce při nedodržení

a/	správné evidenční číslo mapy						  -400,-Kč
b/	správná tiráž mapy							  -400,-Kč
(dle Směrnic pro tvorbu a evidenci map ČSOB /2001/)
c/	obrys mapy v malém měřítku s rozčleněním kartografů, lokalizační mapka prostoru									  -400,-Kč
d/	rezervní políčka pro ruční ražení 					  -400,-Kč
e/	značky pro zvláštní objekty v legendě mapy (strom,vývrat, plošinka..)  -400,-Kč			

O strhnuté finance se navýší částka v následujícím roce.
zpracoval:	Mutina Vlastimil, kraj.kartograf MSKS
28.11.2004