Z á p i s

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OB dne 16. prosince 2004
==================================================================================

Přítomni : 
 AOP-Hadač,Sýkora
 AOV-Zajíc,Zajíc ml.
 BOV-Starý, HAV-Jakobi
 JAM-Košárek
 KYL-Binčík
 MOV-Kroča,Diener,Štětínský
 ODR-Rigó
 OOP-Kociánová
 SOP-Jurčák
 TRI-Gavendová,Kovařík
 VOV-Vlach ml.
 VRB-Košárek

Nepřítomni : zástupci BFM, HOB, SFM, TRC

Program	: 
 1. Zhodnocení činnosti za rok 2004
 2. Hospodaření v roce 2004
 3. Hodnocení činnosti SCM za rok 2004 a plán činnosti na rok 2005
 4. Směrnice pro činnost SCM
 5. Kalendář závodů OB v roce 2005
 6. Uvolnění výše startovného na závody OB v roce 2005
 7. Návrh rozpočtu na rok 2005
 8. Usnesení Valné hromady


V úvodu jednání Valné hromady přivítal předseda M.Hadač všechny přítomné zástupce OOB a SKOB a zároveň navrhl, 
aby předsedajícím VH byl pověřen M.Binčík - tento návrh byl jednomyslně přijat, dále byla schválena mandátová 
komise, jejímž jediným členem byl schválen J.Kroča. Následovalo schválení programu jednání VH.

1) Předseda MSKS OB M.Hadač velmi podrobně analyzoval právě uplynulou sezónu OB v našem kraji, seznámil přítomné 
s aktuálními informacemi o dění v ČSOB po odstoupení jejího předsedy P.Klimpla. Ve svém hodnocení dále mj. poděkoval
všem OOB a SKOB za jejich činnost, hlavně pak těm, kteří se věnují výchově mládeže. Poukázal na skutečnost, že právě
v tomto jsme ztratili téměř 10 let nečinnosti při práci s mládeži (dříve TSM - nyní SCM).
Vyzdvihl ty pořadatelské oddíly, které v letošním roce pořádaly závody vyššího stupně, tj. MOV - ŽB Morava,
AOP - Grand Prix Silesia, Český pohár štafet a Česká liga klubů. Rovněž tak patří poděkování oddílu VRB za jejich 
výborné výsledky v LOB, dále poděkoval všem členům předsednictva krajského svazu za jejich aktivitu, jakož 
i delegátům našeho kraje na jednání VH ČSOB v Praze za jejich konstruktivní přístup. Velký dík patří i hlavním
organizátorům školení R, T a K - tato školení se setkala s dobrým ohlasem od účastníků. Dobrou úroveň měly i závody
krajského žebříčku. 

2) Zprávu o čerpání rozpočtu přednesl hospodář J. Kroča - všichni přítomni obdrželi před zahájením VH písemný 
materiál ohledně čerpání rozpočtu krajského svazu i SCM. K předloženým materiálům nebyly prakticky žádné připomínky.
Upozornění : předložené čerpání dozná změn, neboť tam není zahrnuta částka za občerstvení při VH a dotace na mapu 
Klokoč (SOP).

3) Hodnocení SCM provedl její šeftrenér M. Kovařík - seznámil přítomné se všemi akcemi, které se v letošním roce 
uskutečnily. Rovněž se zmínil alespoň výhledově o plánovaných akcích v roce 2005. Pro činnost SCM bylo velmi 
prospěšné přidělení dotace ve výši 100.000,- Kč od Moravskoslezského kraje.

4) Autor dokumentu "Směrnice pro provoz SCM při Moravskoslezském krajském svazu OB" M.Hadač seznámil přítomné 
s jejím zněním - po krátké diskusi byl dokument schválen.

5) Předseda STK P.Košárek předložil kalendář závodů OB v roce 2005 s tím, že došlo ke změně termínů u prvních dvou
závodů jarního KŽ a to : 
 původní stav :    2.4. 1.KŽ TRC a 3.4.  2.KŽ KRN
 nyní :        2.4. 1.KŽ KRN a 3.4.  2.KŽ TRC
Závod pořadaný KRN je zároveň Mistrovstvím MS kraje na krátké trati. Zároveň upozornil na skutečnost, že v pořadí 
5.závod KŽ pořadaný JAM jako Mistrovství Moravy na klasické trati bude současně i 9. závodem ŽB Morava.

6) Autor návrhu na uvolnění startovného na soutěžích MSKS OB v roce 2005 M.Binčík podal výklad a zdůvodnění k tomuto
dokumentu, poté proběhla obšírná diskuse k tomuto návrhu,
nakonec bylo schváleno :
 a) zrušení horní hranice startovného pro kategorie DH14 a výše, X10N a příchozí.
 b) startovné v max. výši 20,- Kč pro kategorie DH10N, DH10C a DH12C.

7) Hospodář svazu J.Kroča seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2005 :
 dotace ČSOB na činnost   : 38.700,- Kč
 dotace ČSOB na tal. mládež : 11.300,- Kč

Dle schváleného klíče je částka na činnost svazu rozdělena : 50% na činnost a 50% na mapový úsek.

Částka 19.350,- Kč na činnost je rozdělena následovně :
	Valná hromada		1.200,-
	Schůze Př (4x)		2.400,-
	Odměna sekretáře	4.200,-
	Odměna zprac. KŽ	4.000,-
	Provoz SCM		3.000,-
	Rezerva			4.550,-

Částka 19.350,- Kč na mapový úsek bude použita jako dotace pořadatelům závodů KŽ.

8) Na závěr jednání VH přednesl J.Kroča návrh usnesení Valné hromady - toto bylo jednomyslně schváleno.


Text usnesení :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valná hromada Moravskoslezského krajského svazu OB dnešního dne 

schvaluje :
  a) čerpání rozpočtu za rok 2004
  b) dokument "Směrnice pro provoz SCM při Moravskoslezském krajském svazu OB"
  c) kalendář závodů OB v roce 2005
  d) zrušení horní hranice startovného pro kategorie DH14 a výše, X10N a příchozí
  e) startovné v max. výši 20,- Kč pro kategorie DH10N, DH10C a DH12C
  f) návrh rozpočtu na rok 2005

pověřuje :
  a) předsednictvo MSKS OV k odstranění názvu Moravskoslezská oblast na stránkách ČSOB a definitivně
    uznat název "Moravskoslezský kraj"
  b) předsednictvo MSKS OB ke jmenování delegátů na mimořádnou Valnou hromadu ČSOB dne 12.3.2005 v Praze
  c) předsedu STK MSKS OB k úpravě SŘ v souladu se SŘ ČSOB pro rok 2005

poukazuje :
  a) na špatnou propagaci OB v Asociaci školních sportovních klubů

bere na vědomí :
  a) zprávu o činnosti MSKS OB v roce 2004
  b) zprávu o činnosti SCM v roce 2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Na úplný závěr pak předseda M. Hadač poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem příjemné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší v roce 2005.Příloha č. 1  Přidělení evidenčních čísel 2005 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/08/01	VRB	MČR LOB	
05/08/02	VRB	MČR LOB
05/08/03	VRB	ČPŠ
05/08/04	VOV	ŽB Morava
05/08/05	VOV	ŽB Morava
05/08/06	JAM	M Moravy
05/08/07	MOV	KŽ jaro M MS kraje klasika
05/08/08	TRI	KŽ podzim M MS kraje sprint
05/08/09	AOP	GP Silesia
05/08/10	AOP	GP Silesia
05/08/11	AOP	GP Silesia
05/08/12	AOP	GP Silesia
05/08/13	TRC	KŽ jaro
05/08/14	SOP	KŽ podzim
05/08/15	BFM	Krajské finále škol
05/08/16	MOV	KŽ podzim
05/08/17	MOV	Bělský les

Krajský kartograf žádá následující OOB a SKOB o dodání :

AOP	předat mapy Zámek,Hradec,Bezručova vyhlídka,Kajlovec
BFM	předat bit mapy do sborníku (mapa Roveňák)
JAM	předat evid.list,mapy,bit mapy (mapa Arboretum)
SFM	předat evid.list,mapy,bit mapy (mapa Dobrá)


Příloha č. 2 :  Kalendář závodů MSKS OB pro rok 2005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 4.  1.JKŽ  KRN  kátká  trať M MS kraje na krátké trati
  3. 4.  2.JKŽ  TRC  klasická trať
  9. 4.  3.JKŽ  TZL  klasická trať víceoblastní závod
 16. 4.  4.JKŽ  TBM  dlouhá  trať
 23. 4.  5.JKŽ  JAM  klasická trať M Moravy (9.ŽB Morava)
 30. 4.  6.JKŽ  MOV  klasická trať M MS kraje na klasické trati
  7. 5.  7.JKŽ  VOV  klasická trať ŽB Morava
  8. 5.  8.JKŽ  VOV  krátká  trať ŽB Morava

 11. 6.  1.PKŽ  SOP  klasická trať
 28. 9.  2.PKŽ  JPV  klasická trať
  1.10.  3.PKŽ  VRB  klasická trať
  8.10.  4.PKŽ  AOP  krátká  trať
 15.10.  5.PKŽ  MOV  klasická trať
 22.10.  6.PKŽ  ODR  krátká  trať
 28.10.  7.PKŽ  TRI  sprint
 29.10.  8.PKŽ  TRI  klasická trať
Zapsal : J. Kroča