Pravidla liniového orientačního běhu 2005

Pro závody Slezské oblasti
H 10 N, D 10 N, X 10 N

Úvod :

Kategorie H 10 N a D 10 N je závod pro začátečníky, který probíhá na liniové trati.
Kategorie X 10 N je závod pro děti s doprovodem, který probíhá na liniové trati.

Obecná pravidla :

l. Start se značí v mapě červeným trojúhelníkem. Umístění na mapě je tam, kde se v terénu vydávají mapy.
2. Trať je v mapě značena červenou linií, přerušovanou červenými kolečky, které značí kontrolní bod v terénu. Ukončena je červeným dvojkolečkem, který značí cíl.
3. Kontrolní body v mapě jsou označeny čísly od l. až x…. Čísla jsou orientována na sever.
4. Závodník obdrží v pokynech popisy jednotlivých kontrol s použitými kódy.
5. Doporučujeme připravit 5 – 6 kontrol pro jednu kategorii.
6. Startovní interval je 2 minuty.
7. V těchto závodech je možné používat razicí system SportIdent nebo mechanické ražení kleštičkami.

Stavba tratí v terénu :

1. Liniovou trať označujeme v terénu oranžovými fáborky. Fáborky vlají a jsou dlouhé asi 40 – 60 cm. Jsou viditelné z pohledu dopředu i dozadu. Vedou od startu, přes výdej map až do cíle. Od země jsou umístěny tak, aby byly vidět pro malé dítě!
2. Délka tratě by měla být maximálně 2500m fáborkované linie.
3. Délka tratě při největším možném zkrácení by měla být minimálně 1500m.
4. Na jedné fáborkované linii jsou umístěny kontroly všech liniových kategorií.
5. Kontroly označeny kódem.
6. Liniová trať musí být postavena tak, aby umožňovala vyspělejším závodníkům střihat na trati pytlíky. Stříhání musí být vedeno po jasné linii cest, průseků, potoků a výrazných rozhranních porostů tak, aby závodník nemohl zabloudit a měl možnost se na fáborkovanou linii vrátit!

Ražení kontrol do průkazu (při použití mechanického ražení kleštičkami) :

1. Závodník razí kontroly do průkazu v pořadí l. až x…..
2. Každý závodník je zodpovědný za to, že svůj průkaz na každé kontrole zřetelně označí do příslušného políčka.
3. Opravná políčka se používají v pořadí stanoveném jejich pořadovými čísly, a to tehdy, označí-li závodník omylem do některého políčka nesprávnou kontrolu nebo není-li otisk dosti zřetelný.
4. Označí-li závodník omylem kontrolu do políčka následujícího za políčkem příslušným této kontrole a chybu zjistí až na následující kontrole, může označit tuto kontrolu do opravného políčka podle předchozího pravidla. Políčko této kontroly se uzná jako příslušné pro kontrolu předchozí.

Hodnocení závodníka :

1. Závodníkovi je měřen čas od startu do cíle.
2. Závodníci v těchto kategoriích nejsou dikvalifikováni.
3. Závodníci jsou ve výsledkové listině uvedeni takto:

    Nejdříve jsou seřazeni závodníci dle dosažených časů bez zjištěných chyb.
    Potom jsou seřazeni závodníci dle dosažených časů s jednou chybou
    Dále jsou seřazeni závodníci dle dosažených časů se dvěmi chybami.
    A tak dále až do konce.

4. Při použití elektronického ražení, jehož software takovéto řazení neumožňuje, jsou závodníci s chybami diskvalifikováni.

Pravidla platí od 8.března 2005.

STK MSKS