Z á p i s

 

ze schůze předsednictva MSKS OB konané 7. listopadu 2005

                              ----------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni :  Ing.Besta,Ing.Binčík,Gavendová,Ing.Hadač,Jakobi,Mgr.Košárek,Kovařík,Kroča,Img.Mutina,Ing.Peřinka,Rigó

 

 

1)  Na základě výsledků 2. kola výběrového řízení na pořadatelé závodů soutěží MSKS v roce 2006 jsou takto přidělené závody :

 

                               JARO :                                                                                PODZIM :

 

                1.KŽ  11.3.  Val.oblast                                                    1.KŽ  16.9.  Val.oblast

                2.KŽ  1.4.   AOV  KT                                                         2.KŽ  28.9.  neobsazen

                3.KŽ  8.4.  Han.oblast                                                     3.KŽ  7.10.  VRB  klas.tr.

                4.KŽ  8.5.  MOV  KT                                                         4.KŽ  14.10.  MOV  klas.tr.

                5.KŽ  13.5.  KRN  (při ŽB)                                              5.KŽ  21.10.  AOV  sprint

                6.KŽ  28.5.  SOP  klas.tr.                                                6.KŽ  21.10.  HAV  NOB

                7.KŽ  3.6.  VOV  pro 3 obl.                                             7.KŽ  28.10.  TRI  KT

                8.KŽ  24.6.  BFM  klas.tr.                                                8.KŽ  29.10.  TRI  klas.tr.

 

2)  Dnešního dne Př MSKS schválilo delegáty na VH ČSOB v Praze dne 10. prosince 2005 v tomto složení :

                sekce OB   : Ing.Binčík,Ing.Hadač,Mgr.Košárek

                sekce LOB : Mgr. Klech R.

 

3)  MSKS OB připravuje projekt s názvem „S mapou přes hranice“ v celkové výši dotace cca 560 tis. Kč.

Jedná se o projekt realizovaný ve spolupráci s polským oddílem OB, zahrnuje několik společných závodů a seminářů a jeho hlavním cílem je předání zkušeností českých pořadatelů těchto závodů polským. Výše uvedený projekt spadá pod „Správce a Administrátora Fondu mikroprojektů, který je součásti programu EU INTERREG IIIA ČR – Polsko a který je určen k financování česko-polských aktivit. Dle názoru zástupce Fondu je to jeden z nejlepších a nejsmysluplnějších česko-polských projektů, s jakým se za poslední roky setkal.

 

Podmínky výše uvedeného fondu jsou přesně vymezené :

-  o grant může žádat pouze neziskový objekt s právní subjektivitou

-  grant může činit max. 75%  (a max. 0 tis. EUR na projekt)

-  projekt musí nejprve celý předfinancovat žadatel a pak mu FOND proplatí finanční prostředky do výše schváleného grantu.

 

4)  Př MSKS OB vysoce oceňuje práci SCM, která vyústila ve vynikající výkon v letošním roce v podobě 2. místa na M ČR žákovských družstev.

 

5)  Př MSKS OB dnešního dne rozhodlo o zaslání žádostí na přidělení grantu u MS kraje a to jak pro SCM, tak i pro soutěže MSKS OB v roce 2006. Zpracování žádosti pro SCM zajistí M.Kovařík, pro soutěže J.Kroča.

 

6)  Okresní kola „Olympiády škol“ v roce 2006 proběhnou v termínu od 15. do 30. dubna a zajistí je tito pořadatelé :  AOV, HAV, ODR, OOP, VRB, TRI .  Pořadatelem krajského finále je AOV.

 

7)  M.Besta zhodnotil jednou větou závody jarního a podzimního KŽ takto :

 

AOV  -  noční parkový sprint vhodný i pro děti kvůli dobrému osvětlení parkovými lampami, dobře udělaný

                závod, slabá účast, doporučuje dělat dál NOB

 

TRC  -  kolize termínu s KRN, otázka vhodnosti terénu, dosažené časy na KT jsou poměrně dlouhé

TZL  -  špatné počasí zanechalo horší dojem, pořadatelsky průměrné, dlouhé časy veteránů

TBM  -  pěkný závod, mizivá účast našich závodníků

JAM  -  závod se líbil, druhý den u štafet slabá účast závodníků, drobné zádrhele u stavby tratí štafet

MOV  -  pěkný závod, pěkné počasí, dobré zázemí, stavba tratí odpovídala spíše krátké trati

VOV  -  oba závody byly velmi dobré, drobné připomínky k mapě, rozdílné pojetí mapařů

SOP  -  standardní závod, drobné připomínky ke kvalitě mapy

JPV  -  pěkný závod, na škodu ztráta dost velkého počtu kontrol, výhrady k mapě

VRB  -  termínová kolize s HO, malá účast závodníků

AOP  -  výborný závod po všech stránkách, drobné připomínky ke stavbě tratí dětských kat.

MOV  -  standardní závod, bez připomínek

ODR  -  výborný závod po všech stránkách, nezabezpečení stohu proti úrazům (děti)

TRI  -  výborný závod, vyhnout se nejednoznačné stavbě tratí přes soukromé pozemky

TRI  -  výborný závod, drobné připomínky k mapě

 

Obecné připomínky ke KŽ :

-  některé závody se uskutečnily v lesních prostorech, které jsou již oběhané

-  doporučuje  2-3 roky počkat a pak znovu využít  pro 2 max 3 závody

-  mapař by neměl dělat stavitele tratí

-  účast na víceoblastním závodě vhodná jen při dosahu do 100 km

-  lépe koordinovat termíny s HO, aby nebyly závody ve stejný den blízko sebe

-  zvýšit zájem o pořádání závodů štafet

-  kombinace KT resp. sprint se štafetami v jeden den

 

8)  M Binčík informoval přítomné o plánu školení MSKS v roce 2006 takto  :

                školení R 3 a T 3 se uskuteční na jaře

                školení na zpracování výsledků závodů (pro pořadatele závodů)

Dále se uskuteční školení R 2 pro celou Moravu – někdy na jaře.

Předpokládá se druhé kolo na získání licence R 1 -  OOB a SKOB připravte si jmenovité návrhy a ihned po zveřejnění na strankách ČSOB odeslat na příslušnou adresu!! (K dnešnímu dni máme v krajském svazu pouze jednoho R 1!!)

 

9)  Př MSKS dnešního dne jednomyslně schválilo ve funkci šeftrenéra M. Kovaříka pro rok 2006 a rovněž tak jednomyslně schválilo realizační tým ve složení : Ing.Besta,Gavendová,Ing.Hadač,Mgr.Košárek,Kovaříková,

Sýkora).

 

10)  Předseda M.Hadač informoval přítomné o odstoupení z funkce člena předsednictva Ing. Vlacha z důvodu jeho dlouhodobého pobytu v Řecku. Z toho důvodu bude na nejbližší VH MSKS OB zvolen nový člen předsednictva. V současné době převzal jeho práci (webové stránky krajského svazu OB) Ing. Besta Michal.

Návrhy na doplnění předsednictva zasílejte do 13.1.2006 na adresu sekretáře svazu OB. V tuto chvíli je znám jediný návrh přednesený předsedou MSKS  a to Michal Besta.

 

11)  Sponzor 2006 STEELTEC hodlá dotovat 3 nové mapy á 5000,- Kč a to takových prostorů, kde cca 10 let nebyl závod a není na ni jiná dotace, současně musí být mapa kvalitně zpracována.

V. Mutina vejde v jednání se zástupcem sponzora a následně bude informovat Př MSKS OB.

 

12)  Termín pro konání příští schůze Př byl stanoven na pondělí 16. ledna 2006 od 17 hod. a termín konání Valné hromady na sobotu 28. ledna 2006 od 14 hod. v Ostravě.

 

13)  Přehled o čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2005 je v samostatné příloze tohoto zápisu.

 

14)  Př MSKS OB ukládá M. Kovaříkovi zpracovat do příští schůze plán činnosti SCM na rok 2006.

 

15)  Př MSKS OB ukládá J. Kročovi zpracovat do příští schůze rozpočet na rok 2006.

 

16)  Př MSKS OB pověřuje M. Hadače jednáním s HO o koordinaci soutěží MS kraje a HO tak, aby bylo více společných závodů a nedocházelo k podobným kolizím termínů jako letos.

 

17)  Př MSKS OB pověřuje P. Košárka dopracováním a předložením Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů k soutěžím MS kraje do příští schůze.

 

18)  V roce 2005 bylo za zapůjčení sady SI vybráno celkem 8.300,- Kč, z toho  na zakoupení baterií 4.400,-.materiál 1452, režii 910,-. Zůstatek činí 1538,-Kč.

 

 

 

Zapsal :  J. Kroča, sekretář svazu OB