ZÁPIS ze schůze předsednictva MSKS OB konané 8. března 2005

Přítomni : Ing. Binčík, Gavendová, Ing. Hadač, Ing. Juřeník, Mgr. Košárek, Kovařík, Kroča,
Ing. Mutina, Ing. Peřinka, Rigó, Trojek, Ing. Vlach, Mgr. Zajíc


	1) Valná hromada ČSOB v Praze 13.3.2005
   -----------------------------------------
	Na dnešní schůzi byli schváleni delegáti MSKS OB a to :
Ing.Binčík-OOP, Ing.Hadač-AOP, Ing.Juřeník-MOV za OB
Mgr.Košárek za LOB

	Dále proběhla diskuse k vlastnímu průběhu VH ČSOB :
- navrhnout delegátům hlasování o volbě všech členů sekce OB (nejen předsedy)
- doporučení na volbu předsedy sekce OB v osobě Ing.Klimpla
- doporučení na volbu člena P ČSOB zodpovědného za mezinárodní politiku ČSOB v osobě P.Perničky
- doporučení Mgr. Košárka do Komise pro talentovanou mládež ČSOB
- doporučení Ing. Peřinky do Soutěžní komise ČSOB
- doporučení Ing. Juřeníka resp. Ing.Binčíka do P ČSOB (člen bez portfeje)
- doporučení Ing. Hadače do sekce OB
- doporučení na 100% zajištěnost MS OB 2008 přímo ČSOB
- doporučení na změnu Stanov ČSOB na volbu předsednictva sekce OB o 5 členech a z jejího středu 
 bude zvolen předseda sekce OB
- poukazuje se na skutečnost, že v současné době nejsou dodávány žádné písemné materiály z Komise 
 talentované mládeže na zástupce našeho krajského svazu OB
- současně s VH ČSOB proběhne i školení rozhodčích a ředitelů závodů pořádaných ČSOB v roce 2005 - 
 účast zástupců VOV,JAM

	2) Různé
a) Schválena změna termínu konání 1.KŽ a to na sobotu 2. dubna - pořadatel TRC. Pokud jde o závod, 
  jehož pořadatelem je KRN, probíhá jednání o přeložení na neděli 3. dubna 2005.V případě nepříznivého 
  počasí bude závod uskutečněn v náhradním termínu.

b) Olympiáda škol v OB :
- termín konání krajského finále je ve středu 11. května 2005, pořadatelem je BFM
- dnešního dne schválená částka ve výši 3.000,- Kč pořadateli na techn. zabezpečení tohoto závodu
- okresní kola uskutečnit v měsíci dubnu, výsledky neprodleně zaslat BFM
- nutno dodržet podmínky, které k této akci byly vydány
- v letošním roce již nejsou k disposici finanční prostředky přidělované krajem, lze čerpat z rozpočtů 
 obecních úřadů
- termíny dosud známé pro okresní kola : OV 19.4., F-M 20.4., TRI 3.5., OP 
- k vydaným pokynům byly vznesené připomínky zástupců MSKS OB:
 ze strany ČSOB nebylo přihlédnuto k těmto připomínkám, což považujeme za neseriózní 
 (ostaršování žáků a hodnocení závodníků v kategoriích, kategorie)

c) Informace SCM :
- byla podána žádost na MS kraj o přidělení grantu
- přiznána dotace ČSOB ve výši 25.000,- Kč
- kalendář akcí se zatím (s ohledem na počasí) nemění, případné změny budou zveřejněné na internetových strankách SCM
- předsednictvo MSKS OB pověřuje vedení SCM na vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího člena SCM za rok 2005 vč. návrhu 
 na způsob odměny
- ve dnech 21.-23. ledna 2005 se uskutečnilo lyžařské soustředění ve Vrbně p.P. 
 Akce se zúčastnilo 38 závodníků a 6 vedoucích resp. trenérů.
- při vyhlašování nejlepších závodníků a trenérů MS krajem byl oceněn L. Tomeček za MTBO a A. Gavendová za trenéry

d) Zástupce sponzora KŽ 2005 STEELTEC Třinec J.Trojek a předseda MSKS OB M.Hadač projednají společně návrh 
  smlouvy a připraví písemnou formu této smlouvy tak, aby mohla být v co nejkratší době podepsána. 
  Výše sponzorského daru se předpokládá ve výši 15.000,- Kč. Logo sponzora zaslat krajskému kartografovi 
  V. Mutinovi.

e) Blokace prostorů : Mostařanka (TRI) na léta 2006-2007 ŽB Morava
           Bludiště (AOP)  na rok 2007 GP Silesia

f) Závod Českého poháru štafet, jehož pořadatelem je VRB dne 24. dubna, je současně i Mistrovstvím 
  MS kraje ve štafetách.

g) Schváleno zasílání zápisů předsednictva MSKS OB na ČSOB do Prahy.


Zapsal : J.Kroča