Z á p i s


ze schůze předsednictva MSKS OB konané 23.června 2005

-------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni: : Gavendová,Ing.Hadač,Ing.Juřeník,Mgr.Košárek,Kovařík,Kroča,Ing.Mutina,Mgr.Vlachová,Ing.Vlach ml.


1) Vyhodnocení závodů jarního KŽ

-----------------------------------------------

Z osmi pořádaných závodů byly 3 závody samostatnými závody KŽ, 2 závody součástí závodů ŽB , 1 závod součástí Mistrovství Moravy a 2 závody v jiných oblastech. Na základě dokumentu “Přiznání poplatku za pořádaní závodů 2005“ schváleného VH MSKS OB byla dnešního dne schválená dotace ve výši 2.300,- Kč pořadateli 1. závodu KŽ - AOV. Ostatním pořadatelům, tj. TRC, MOV a SOP bude dotace vyplacena po splnění všech podmínek (viz příloha). Přidělení dotace za pořádání závodů KŽ MSKS OB 2005“ ze dne 23.6.2005.


Zpracovatel KŽ upozornil na skutečnost, že ani v jednom závodě nebyli uvedení ve výsledcích příslušného závodu ti závodníci, kterým pořadatel požaduje zápočet průměrů příp.těm závodníkům, kteří mohou mít znatelnou výhodu před ostatními viz Pravidla OB čl. 27.6. Z toho důvodu Př MSKS OB požaduje po všech pořadatelích závodů KŽ, aby při požadavku na přidělení průměrů postupovali ve smyslu SŘ MSKS OB, čl. 8.5, písmeno d).


Dále zpracovatel KŽ doporučuje, na základě připomínek závodníků, zavést novou kategorii a sice D 55 - tento návrh byl dnešního dne schválen s tím, že bude platit od 1. ledna 2006.


2) Příprava soutěží v roce 2006

-------------------------------------------

Předseda M.Hadač seznámil přítomné s projednanými termíny víceoblastních závodů, které jsou postavené proti termínům závodů vyšších soutěží. Proběhla diskuse k dalším možným termínům pro závody KŽ s tím, že definitivní návrh na výběrové řízení včetně podmínek bude oznámen na webových stránkách MSKS OB nejpozději do 31. července 2005 (zajistí P.Košárek).


3) Mapový úsek

----------------------

Blokace prostorů :

AOV - Bobrovníky (malý,velký)

- Důlňák

- ZOO Ostrava

BFM - Zámrklí (prostor mezi Fryčovicemi a Chlebovicemi)


Nová evidenční čísla na mapy :

MOV 05/08/18

OOP 05/08/19

AOP 05/08/20

4) Různé

-------------

a) Dnešního dne předseda M. Hadač sdělil přítomným, že sponzor pro KŽ 2005, tj. STEELTEC Třinec odstoupil od sponzoringu. Příslibil však spolupráci v roce 2006.


b) Krajské finále “Olympiády škol v OB” uspořádal BFM ve středu 11. května 2005 na mapě ROVEŇÁK za účasti 132 startujících. Dnešního dne schválená dotace ve výši 3.000,- Kč pro pořadatele závodu.


c) Grant pro rok 2006 :

- R. Vlachová podala informace o možnostech zpracování žádosti na přidělení grantu a zároveň spolu O. Vlachem ml. připraví žádost MSKS OB na přidělení grantu z fondu Euroregionu Silesia.


d) Školení rozhodčích, trenérů a kartografů - doporučuje se provést školení až v roce 2006.


e) Předseda M. Hadač připraví podklady pro transformaci MSKS OB na občanské sdružení do příští schůze - návrh stanov, vedení účetnictví a jeho cena ap.


f) Krajské finále Olympiády škol uspořádá v roce 2006 AOV (Mgr. Josef Zajíc), okresní finále pak TRI,OV,HAV,MOV,AOP,... Vhodné termíny pro soutěž upřesní Mgr. Zajíc. Úpravu pravidel pro nadcházející ročník se pokusí zajistit Mgr. Zajíc.


g) MSKS OB podporuje J. Zajíce pro zařazení do funkce v komisi rozvoje OB a M.Binčíka do funkce v komisi metodické na celorepublikové úrovni.


Zapsal: J. Kroča