Z á p i s

 

z jednání Valné hromady MSKS OB konané 11. února 2006

                     ------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni :  AOP,AOV,BFM,HAV,JAM,KRN,MOV,ODR,OOP,SFM,SOP,TRI + KAR

Nepřítomni :  BOV,HOB,KYL,TRC,VOV,VRB

 

1)  Jednání Valné hromady zahájil předseda MSKS OB M. Hadač přivítáním všech přítomných zástupců 12 OOB a SK OB, podal návrh na předsedajícího VH a to M. Binčíka, který byl jednomyslně schválen a předal mu slovo. 

Následovalo schválení mandátové komise – M. Rigó, návrhové komise – J. Kroča. Předsedající M. Binčík seznámil přítomné s jednacím a volebním řádem VH – tento byl jednomyslně schválen. Program VH byl rozšířen o bod 4a) – Zpráva mapové komise (V. Mutina).

 

2)  Zprávu o činnosti MSKS OB v roce 2005 přednesl předseda M. Hadač. V úvodu svého vystoupení poukázal na dva nejdůležitější cíle práce MSKS OB a to :

a) starat se o talentovanou mládež (SCM)

b) řízení soutěží MSKS OB

 

Pokud jde o talentovanou mládež, je vidět velký posun oproti minulým létům, což vedlo v roce 2005 k zisku 2. místa na M ČR oblastních výběrů žactva, což je v novodobé historii OB v MS kraji obrovský úspěch.  Z toho důvodu poděkoval všem oddílům, které se věnují výchově talentované mládeže. Dále vyslovil poděkování všem pořadatelům závodů KŽ, tyto byly uspořádány na dobré  až výborné úrovni jak po organizační tak i po sportovní stránce. Oddíly JAM,VOV,VRB si vysloužily poděkování za vzorné uspořádání závodů ŽB Morava  -  oddíl VRB pak ještě za úspěchy v LOB.

Rovněž poděkoval členům Př MSKS za jejich práci pro rozvoj OB v MS kraji, zmínil se o dobré spolupráci zástupců v moravské soutěžní komisi, vyzdvihl soustřední mládeže v Račím údolí – velký ohlas mezi účastníky.

 

3)  Zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2005přednesl hospodář  J.Kroča.

 

4)  Za omluveného M. Kovaříka vystoupila A. Gavendová, která přítomným předala Ročenku SCM, v níže je vše podrobně uvedeno o činnosti SCM v roce 2005.

 

4a)  V. Mutina poukázal na nedostatky na mapách OB 2005 a to :

            AOP     vydány 2 mapy se stejným názvem

            TRI       vydána mapa se starým ev. číslem

Oddíly TRC a VRB nevyplnily ev. listy mapy a nezaslaly mapy pro evidenční účely – oddílům byla zrušena dotace za pořádání závodu.

 

Přidělená evidenční čísla na mapy OB 2006  :

            AOP     06/08/01-07                  BFM     /16

            KRN               /08,09                OOP     /17

            AOV               /10,11                VRB     /18

            MOV              /12,13                TRI       /19,20,21

            SOP               /14                     KAR     /22

            VOV                /15

 

Vyplněny nové blokace prostorů – KRN, MOV,SOP,OOP,KAR  -  budou zveřejněny na stránkách MSKS.

Bude zrušena blokace z roku 2004 u těch oddílů, kde mapy nevznikly (JAM,MOV,VRB).

Změna e-mail.  adresy  :  vmutina@centrum.cz

 

5)  Dokumenty soutěžní komise MSKS na rok 2006 – tento bod nebyl projednáván kvůli nepřítomnosti P. Košárka.

 

6)  M.Binčík seznámil přítomné se stávajícím stavem sady SI – podal návrh na zakoupení 20 ks krabiček SI (vč. stojanů) z Hanácké oblasti v ceně 1.300,- Kč/ks – návrh byl jednomyslně schválen.

 

7)  J. Kroča seznámil přítomné s návrhem čerpání rozpočtu na rok 2006 – tento byl jednomyslně schválen.

 

            Příjmy :

            dotace ČSOB na činnost         21.000,- Kč

            zůstatek z roku 2005                12.000,- Kč

            odvody ze závodů KŽ                3.000,- Kč

 

            Vydání :

            schůze Př (3x)                          2.400,-  Kč

            Valná hromada                                   1.600,-  Kč

            odměna sekretáře                      4.000,-  Kč

            odměna zprac. KŽ                     4.000,- Kč

            Olympiáda škol                         2.600,-  Kč

            nákup 2O ks SI                                   20.400,-  Kč

            rezerva                                      1.000,- Kč

 

8)  Bylo přikročeno k volbě nového člena Př MSKS na místo dlouhodobě nepřítomného O. Vlacha – byl navržen pouze 1 kandidát a to M. Besta, který byl jednomyslně schválen.

 

9)  Olympiáda škol  :

            Celostátní finále proběhne 7. 6. 2006

            Krajské finále        - „ -        24. 5.2006 (AOV)

            Okresní kola v Moravskoslezském kraji proběhnou do 12. 5.2006,výsledky zašlou pořadatelé

            na organizátory krajského kola – AOV a na zúčastněné školy.

            Okresní kola proběhnou v okrese Opava, Ostrava, Třinec, Havířov.

            Okres Bruntál a Krnov po dohodě mezi oddíly v těchto okresech uspořádají okresní kolo

            nebo se zúčastní závodu v Opavě.

            Odry se zúčastní soutěže v okrese Ostrava.

            J. Zajíc zpracuje do12.3.2006 rozpis pro krajské finále, rozpisy pro okresní kola se zpracují

            na základě tohoto rozpisu.

            Rozpisy budou zveřejněné na stránkách MSKS OB.

 

10)  Pro nepřítomnost J. Peřinky – zástupce kraje v moravské soutěžní komisi a P. Košárka – předseda SK kraje byla ze strany M. Hadače podána krátká informace o jednáních probíhající mezi zástupci moravských oblastí při tvorbě kalendáře závodů pro více oblastí.

 

11)  M. Binčík podal informaci o činnosti metodické komise sekce OB při ČSOB.

 

12)  Diskuse :

            V. Mutina         poukázal na vysoký počet závodů jarního KŽ

                                   podklady na STEELTEC zaslal, zatím bez odpovědi

            K. Pospíšil       seznámil přítomné, coby předseda nově vzniklého oddílu OB v Karlovicích,

                                   o důvodech jeho  založení v prosinci 2005

                                   zatím nepotvrzen název KAR, e-mail na předsedu :

                                   karel.pospisil@cmail.cz

            M. Rychlý        poukázal na skutečnost, že pořádající oddíly nedodržují povinnost ze SŘ, aby                                 zasílaly rozpisy na všechny OOB a SKOB

                                   proč je vklad u kat. DHR vyšší než u kat. DH10N

                                     doporučil pořadatelům závodů stanovit vyšší počet vakantů u liniových tratí

                                   s tím, že mapy by se zakreslovaly až u prezentace

 

13)  Usnesení Valné hromady zní :

 

            „Valná hromada MSKS OB dnešního dne :

 

            bere na vědomí  :

             a) zprávu o činnosti MSKS OB v roce 2005

            b) zprávu o činnosti SCM v roce 2005

            c) informace o Olympiádě škol v roce 2005 a následně i v roce 2006

            d) vznik nového oddílu OB a to SK Karlovice

 

            schvaluje  :

            a) čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2005

            b) zakoupení 20 ks krabiček SI v celkové výši 26.000,- Kč

            c) čerpání rozpočtu v roce 2006

            d) volbu nového člena Michala Bestu do Př MSKS OB

 

            Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal :  J. Kroča, sekretář svazu OB